افتتاح بیست و چهارمین مرکز مولتی کالر جوتن در استان خراسان رضوی در دی ماه 95