افتتاح مرکز مولتی کالر جدید جوتن در استان يزد در دی ماه 95