افتتاح بیست و سومین مرکز مولتی کالر جوتن در استان تهران –بلوار اندرزگو در مرداد ماه 95