افتتاح بیست و دومین مرکز مولتی کالر جوتن در استان تهران -خیابان شیراز در تیرماه ماه 95