افتتاح بیست و یکمین مرکز مولتی کالر جوتن در استان گلستان در فروردین ماه 95