افتتاح بیستمین مرکز مولتی کالر جوتن در استان تهران در دی ماه 94