افتتاح نوزدهمین مرکز مولتی کالر جوتن در استان سیستان و بلوچستان در مهرماه 94