شرکت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران از تاریخ 18 الی21 مرداد ماه