برگزاری یازدهمین نمایشگاه عمران و ساختمان کیش از تاریخ 5 الی 8 خرداد ماه 94