برگزاری هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز از تاریخ 4 الی 8 خرداد ماه 94