برگزاری جلسه معرفی محصولات جدید و دوره آموزشی فروش برای نمایندگان در تاریخ 13 اردیبهشت 93